top of page

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap bij DutchCan Soccer en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, zoek dan contact met ons op.

 

DutchCan Soccer (hierna: DCS) is gevestigd te Hollandscheveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 8398 8016.

 

Algemene Bepalingen - versie 1,0_van toepassing m.i.v. 22/9/2022

 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een activiteit en/of outdoor workout (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door DCS en anderzijds DCS.

 2. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elk Abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname aan de Bootcamps.

 3. Zowel door aanschaf van een abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

 4. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 5. DCS kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van DutchCan Soccer. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

 6. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het DCS toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 7. DCS kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden. 

 8. De minimum leeftijd van een Deelnemer is 14+ om deel te nemen aan een Bootcamp of andere TTC Sport activiteiten. 

 9. Activiteiten aangeboden en/of verzorgd door DutchCan Soccer - TTC Academy vallen niet onder Algemene Voorwaarden bootcamp. 

 

2. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen DCS en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

 2. Voor DCS ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van DCS. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

 4. Een overeenkomst tussen DCS en een Deelnemer bestaat uit:

  • Abonnement type I, dat per week één (1) keer recht geeft op deelname aan een Bootcamp die wij aanbieden;

  • Abonnement type II, dat per week maximaal drie (3) keer recht geeft op deelname aan een Bootcamp die wij aanbieden. 

 5. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement (van type I naar type II). Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement (van type II naar type I) kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement wanneer, (i) in het geval van een jaarabonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd van minimaal één jaar; (ii) het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement.

 

3. ABONNEMENTEN

 1. Een Abonnement (type I & II) wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar.

 2. Een Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 3. Deelnemers jonger dan achttien (18) jaar dienen te worden inschreven door een ouder of voogd.

 4. Een Abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid wordt vermeld in de bevestigingsmail van de registratie of kan opgevraagd worden bij DCS. Als een Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.

 5. Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Abonnement worden opgeschort tot een maximum van 3 maanden. DCS heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag moet schriftelijk bij DCS worden ingediend.

 6. Als een deelnemer een jaarabonnement met maandelijkse betaling heeft, wordt de pauzering van de looptijd afgehaald.

 7. Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig product dat recht geeft op deelname aan DCS bootcamps (van vóór oktober 2022), dan is de Deelnemer zelf verantwoordelijk om dit te vermelden tijdens de aanmelding. Wij zullen de verschuldigde sessies verrekenen met de maandelijkse of jaarlijkse contributie.

 8. Als een Deelnemer een (nieuw) Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt  eerst het Eerste Abonnement uitgediend, voordat het Tweede Abonnement ingaat.

 9. Abonnementen (I & II) hebben een geldigheid van één (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks flexibel abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven. 

 10. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar, mits er geen openstaande posten zijn, vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.

 11. Procedure m.b.t. opzegging verloopt schriftelijk.

 

4. PROEFMAAND

 1. Een proefmaand is uitsluitend bedoeld voor nieuwe registraties om het aanbod van DCS te testen. 

 2. Een proefmaand mag eenmalig worden gebruikt per persoon. Bij misbruik is DCS gerechtvaardigd het proefabonnement direct stop te zetten, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemer.

 3. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een proefmaand. 

 4. Een proefmaand dient vooraf ineens te worden betaald.

 5. Een proefmaand heeft een geldigheid van één (1) maand. Na afloop hiervan, wordt de proefmaand automatisch stopgezet. 

5. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 1. DCS rekent geen inschrijfgeld bij de aanschaf van één van de Abonnementen.

 2. De actuele prijzen van de Abonnementen (type I & II) staan op de website van DCS. DCS heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van DCS. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Jaarabonnementen.

 3. De deelnemer kan kiezen voor een maandelijkse of een jaarlijkse betaling.

 4. Bij jaarlijkse betaling zal DCS éénmalig een factuur opstellen en indienen bij de deelnemer. Op de jaarlijkse betaling geldt een betaaltermijn van 14 dagen.

 5. Indien een maandelijkse betaling van toepassing is, dienen betalingen te worden overgemaakt voorafgaand aan de eerste dag van de kalendermaand waarop de betaling van toepassing is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 6. Indien wenselijk door de deelnemer, kan de deelnemer gebruik maken van de optie om het resterende deel van het verschuldigde jaarlijkse bedrag voor het aangeschafte abonnement in één termijn af te lossen. Op verzoek van de deelnemer zal hiervoor een nieuwe factuur worden opgesteld.

 7. De betaling dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL25 SNSB 8838 1655 72 t.n.v. DutchCan Soccer onder vermelding van het betalingskenmerk [naam deelnemer] + [periode waarop betaling van toepassing is].

 8. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die DCS of een door DCS ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan DCS verschuldigd is, aan DCS verschuldigd.

 9. DCS heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

6. KORTINGEN

 

 1. Bij inschrijving van een gezinslid van een reeds ingeschreven deelnemer (eerste deelnemer) heeft dit gezinslid recht op een korting van 50% op de jaarlijkse kosten van het gekozen abonnement.

 2. Korting wordt maandelijks verrekend indien de deelnemer kiest voor de maandelijkse betalingsoptie of jaarlijks indien de deelnemer kiest voor de jaarlijkse afschrijving.

 3. De gezinskorting is alleen van toepassing op gezinsleden jonger dan achttien (18) jaar.

 4. De gezinskorting is voor onbepaalde tijd, tenzij dit in conflict is met bepaling 6c.

 5. De gezinskorting is alleen geldig voor gezinsleden die staan ingeschreven op hetzelfde adres als de eerste deelnemer.

 6. Er is geen maximum aan het aantal gezinsleden waarop de korting van toepassing is.

 

7. ONTBINDING

 1. De Deelnemer kan een overeenkomst met DCS ontbinden ná eventuele looptijd abonnement.

 2. DCS rekent geen opzegtermijn, maar abonnementen lopen tot het einde van de maand waarin de overeenkomst ontbonden wordt.

 3. DCS restitueert nooit de onbenutte sessies in de opzegmaand. 

 4. De Deelnemer dient schriftelijk DCS op de hoogte te brengen van de ontbinding.

 5. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

 6. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met DCS te herroepen.

 7. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een bootcamp voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.

 8. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden.

 

8. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

 1. Een Deelnemer dient voorafgaand aan de sessie schriftelijk of mondeling aan te geven aan welke sessies hij of zij aan wenst deel te nemen.

 2. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van een Bootcamp nog afmelden. Zonder geldige afmelding wordt één (1) sessie in rekening gebracht. Bij het tweemaal binnen één (1) maand niet aanwezig zijn bij een bootcamp zonder geldige afmelding kan het contract worden ontbonden.

 3. DCS is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn leidend.

 4. DCS heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Bootcamp of activiteit bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd.

 5. Buitengewone omstandigheden leveren voor DCS altijd overmacht op en ontheffen DCS van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is DCS ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

 6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. DCS is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden. In overleg met deelnemer(s) zal een andere moment worden gepland om de trainng in te halen.

 7. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door DCS van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

 2. DCS, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van DCS, haar medewerkers en trainers, is DCS niet aansprakelijk.

 4. DCS is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

 5. DCS is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

 6. DCS behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

 7. DCS is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

 8. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

10.  WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. DCS respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

 2. DCS gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren.

 3. DCS zal de Gegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 4. De werknemers van DCS en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

 5. De verstrekte informatie op de website www.dutchcansoccer.com is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

 6. Hoewel DCS de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan DCS niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van DCS sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.dutchcansoccer.com hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door DCS gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. DCS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

 8. De website www.dutchcansoccer.com en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van DCS.

 

11. KLACHTEN

 1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van DCS zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij DCS te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij DCS onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht naar theo@dutchcansoccer.com.

 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

 3. DCS beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien DCS verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
   

12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door DCS.

 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page